LIFESTYLE: W08 Columbia-photo shoot scenerio#1

Winter 2008 Columbia photo shoot- scenario #1. Photos taken in and  around Bridger Bowl, Montana
W08 Columbia-photo shoot scenerio#1

Winter 2008 Columbia photo shoot- scenario #1. Photos taken in and around Bridger Bowl, Montana